ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย)            โรงพยาบาลควนโดน                              

                    (ภาษาอังกฤษ)       Khuandon Hospital                             

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 106 หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล    91160    

โทรศัพท์          (074) 795066, 795263              โทรสาร       (074) 795264           

E-mail address          kdhospital.go.th@hotmail.com 

 เจ้าของ/ ต้นสังกัด

โรงพยาบาลรัฐบาล

ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง)   สำนักงานปลัดกระทรวง   กระทรวงสาธารณสุข

ต้นสังกัดในพื้นที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล    กระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะบริการ

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)

          จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต             30          เตียง

          จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)    30          เตียง

ระดับของการให้บริการ  โรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิระดับต้น

  View : 1684


Related content

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 Today 31
 Yesterday 107
 This week 379
 Last week 453
 This month 1,489
 Last month 1,341
 Total 42,735
  Your IP : 44.220.62.183

Untitled Document