คณะกรรมการบริหาร

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

บุคลากรโรงพยาบาลควนโดนมีจำนวนทั้งสิ้น 137 คน (ปีงบประมาณ 2557) จำแนกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

(1) จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับการบริหาร[1] และลักษณะงาน[2]

[1] เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน 

[2] เช่น ด้านคลินิก ด้านสนับสนุน ด้านการศึกษา

บุคลากรแยกตามระดับการบริหาร

 

ระดับการบริหาร

จำนวน

ร้อยละ

ผู้บริหารระดับสูง

-

-

ผู้บริหารระดับกลาง  (ผู้อำนวยการ)

1

0.76

ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน)

      17      

12.88

ผู้ปฏิบัติงาน

114

86.36

บุคลากรแยกตามลักษณะงาน

 

ระดับการบริหาร

จำนวน

ร้อยละ

ผู้ปฏิบัติงานด้านคลินิก

84

63.64

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการ

37

28.03

ผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชน

11

8.33

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลควนโดน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ

สาขา

Full time (คน)

Part time (ชม./สัปดาห์)[1]

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

4

0

ทันตแพทย์

3

0

เภสัชกร

3

0

พยาบาลวิชาชีพ

60

0

นักเทคนิคการแพทย์/ นักกายภาพบำบัด

2/1

0

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค/ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯ

1/1

0

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

5

0

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มภารกิจอำนวยการ/ลูกจ้าง

8/36

0

ทันตาภิบาล

5

0

นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3/5

0

 


[1] หมายถึงชั่วโมงการทำงานรวมของแพทย์ part-time ทุกคนในสาขานั้น

ประเภท/ จำนวน นักศึกษาและผู้อยู่ในการกำกับดูแล

 

ประเภท

จำนวน (คน/ปี)

นักศึกษาแพทยศาสตร์

15

นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

-

นักศึกษาเภสัชศาสตร์

2

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

10

นักศึกษาทันตสาธารณสุข

5

นักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรม

2

นักศึกษานักวิชาการสาธารณสุข

8

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (4 เดือน)

20

นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กำลังศึกษามัธยมปีที่ 6)

25

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลควนโดน
สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน) (ปีงบประมาณ 2557)
                                   

ผู้ป่วยนอกสาขา

ต่อช่วงเวลา[1]

ปีงบประมาณ

จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย (ต่อวัน)

ชม.ทำงาน

OPD ของแพทย์

ผู้ป่วยนอก /

ชั่วโมงแพทย์

ทั่วไป

49,682

136.12

21

2,365.61

อุบัติเหตุ

1,1247

3.42

21

59.38

อายุรกรรม

27,510

75.37

21

1,310.52

ศัลยกรรม

5,303

14.53

21

252.52

สูติ-นรีเวชกรรม

1,047

2.87

21

49.86

กุมารเวชกรรม

6,515

17.85

21

310.24

จักษุวิทยา

982

2.69

21

46.76

โสตศอนาสิก

301

0.82

21

14.33

เวชกรรมฟื้นฟู

1,029

2.82

21

49.00

เวชปฏิบัติครอบครัว

3,586

9.82

21

170.76

จิตเวช

3,121

8.55

21

148.62

อื่นๆ

70

0.19

21

3.33ที่มา: งานสารสนเทศ โรงพยาบาลควนโดน

 

  View : 667


Related content

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 Today 17
 Yesterday 23
 This week 40
 Last week 153
 This month 166
 Last month 1,044
 Total 27,976
  Your IP : 35.175.119.198

Untitled Document