ผลงานเด่น

1)ผ่านการประเมินมาตรฐาน HA ขั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 – 21 กุมภาพันธ์ 2558  

2)ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและคงสภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่  พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  

3)ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2555 – 9 สิงหาคม 2558  

4)ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดีเด่น ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 –ปัจจุบัน 

5)ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ LA จากสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 –ปัจจุบัน 

6)ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีดีเด่นระดับเขต ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

7)มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอควนโดนและเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 2 คน ในปี 2556 

8) ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 

9)ผ่านการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 

10)รางวัลชมเชยการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรค ระดับจังหวัด ณ เดือนกันยายน 2556 

11)โรงพยาบาลนี้มีผลสำเร็จการบำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด ณ วันที่ 25 กันยายน 2556  

12)เข้าร่วมผลงานทางวิชาการในกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมมิตรภาพบำบัด เครือข่ายจังหวัดสตูล ณ โรงพยาบาลสตูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557  13)รางวัลชมเชยการคัดเลือดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 

14)ผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับเครือข่าย 1 แห่ง (รพ.สต.ควนโดน) พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน 

15)ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

16)ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีวอนามัย จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ ระดับทอง พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน 

17 ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) ระดับทอง 9 ปีซ้อน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

18)ผ่านการประเมินโรงครัวฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และศบ.สต. เมื่อ พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  

19) ผ่านการประเมินส้วมสะอาดได้มาตรฐานจังหวัดสตูล วันที่  7 ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน  

20) เป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100เปอร์เซ็นต์ โรงพยาบาลแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2551 และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 

21)ได้รับรางวัลสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ดีเด่น ระดับจังหวัด ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 

22)ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ดีเด่น จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 29 กันยายน 2553 

23) เป็นโรงพยาบาลที่ดำเนินการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

24)Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

  View : 669


Related content

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 Today 16
 Yesterday 23
 This week 39
 Last week 153
 This month 165
 Last month 1,044
 Total 27,975
  Your IP : 35.175.119.198

Untitled Document